مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Enterprise Cloud N+ - 11 Email Accounts and above

25GB Inbox Storage + 5GB Cloud File Storage per account

RM 10 per email account monthly

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.38.214) وارد شده است.